RANDERS NY FOTOKLUB

Hvis din hobby er fotografering

Vedtægter for Randers Ny Fotoklub
Vestergade 15, 8900 Randers C

 

Mødelokaler i Fritidscentret, Vestergade 15 - lokale 11 hver onsdag kl. 19.00.

 

 §1-Navn
Forenings navn er Randers Ny Fotoklub
Foreningens hjemsted er Randers kommune
Foreningens adresse er Fritidscentret, Vestergade 15 - lokale 11 og lokale 8, 8900 Randers C

 §2

Formål

At styrke sammenholdet og kammeratskabet blandt medlemmerne. At varetage medlemmernes interesse for fotografering, billedbehandling og andet hermed beslægtet arbejde.

 §3

Medlemmer

Forenings medlemmer består af alle, som har interesse i fotografering.
Forenings medlemmer består af såvel aktive som passive medlemmer.
Såfremt et medlem ønsker at udmelde sig af foreningen, skal dette ske skriftligt evt. pr. mail.

 §4

Kontingent

Kontingentet består af et årskontingent, som betales ved sæsonstart. Der kan opkræves yderligere betaling i forbindelse med deltagelse i særlig arrangementer. Årskontingentet er ens for både aktive og passive medlemmer. Kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelse.

 §5

Udelukkelse

Man kan ikke stemme på generalforsamlingen, såfremt man er i restance. Generalforsamlingen kan udelukke et medlem, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse. Medlemmet som ønskes udelukket skal have taleret på generalforsamlingen.

 §6

Foreningens ledelse

 

Forenings ledelse varetages af en bestyrelse på 2 medlemmer, en formand samt en kasserer, der alle vælges på generalforsamlingen. Formand og kasserer vælges direkte. Formanden vælges på lige årstal og kasseren på ulige årstal. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er kun beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen er tilstede på et varslet bestyrelsesmøde. (Ved evt. stemmlighed tæller formandens stemme for 2). Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. For at kunne opnå valg til bestyrelsen, skal medlemmet være fyldt 16 år. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.

 

 

 §7

Regnskab

Regnskabsåret er 1. januar - 31. december. 1. Regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2009.

§8

Revision

Regnsakbet revideres af 1 på den ordinære generalforsamling valgt revisor.

 

 §9

Generalforsamling

Generalforsamlingen er forenings højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hver år i sæsonens første halvår.

Generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingenafholdes, samt ved opslag i klubbens lokaler.

Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemninger foregå skriftligy såfremt minimum eet medlem ønsker dette.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, og lovlig indvarslet generalforamling er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer.

Alle forenings medlemmer med gyldigt betalt kontingent, hat stemmeret på generalforsamling.

Stemme kan afgives ved fuldmagt. 

Dagsorden på den ordinære generalforsamling er følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3.  Formandens beretning
  4.  Regnskab
  5.  Indkomne forslag
  6.  Valg af formand/kasserer
  7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleanter
  8.  Valg af revisor
  9.  Eventuelt

 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

 § 10

Vedtægtsændringer

Ved vedtægtsændringer skal 2/3 af samtlige afgivne stemmer være for forslaget.

 § 11

Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning, kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
Til´forenings opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.
Foreningens midler skal ved opløsning anvendes til gavn for udbredelse af interessen for foro i Randers kommune.

 

 

 

 

 

 

Klubbens lokale er lokale 11 i Fritidscentret - d.15/2 vil der ligge en liste hvor man skriver sig på til disse ting for at se interessen derfor. +++